Hata mesajı

Notice: Undefined index: rule_themes in css_injector_init() (line 53 of /var/www/drupal/public_html/sites/all/modules/css_injector/css_injector.module).

Yönetmelik

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ (ADOM) YÖNETMELİĞİ
7466 Sayılı Yönetmelik |Resmi Gazete Tarihi: 23.10.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23855
Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversite Rektörlüğü’ne bağlı Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi (ADOM)’nin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve zorunluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3/j ve 7/d-2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3-Bu Yönetmelikte Üniversite, Anadolu Üniversitesini; Rektör, Anadolu Üniversitesi Rektörünü; Merkez, Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezini ifade eder.
Amaç
Madde 4- Merkezin amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sağlamasına yardımcı olmak, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği konularında eğitim hizmeti vermek ve bilgi sunmaktır.
Çalışma Alanları
Madde 5- Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
a)  Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği konularında, uzmanlık kazandırmayı hedefleyen eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek,
b) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans vb. düzenlemek,
c)  Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği konularında araştırma ve inceleme yapmak ve uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak,
d) Rapor, bülten, dergi yayımlamak, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek,
e)  Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği konularında, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde yayımlanmış her türlü dokümanı toplamak ve bunları kullanıma sunmak.
Organlar
Madde 6-Merkezin organları şunlardır:
a)  Müdür
b) Yönetim Kurulu
Müdür
Madde7- Müdür, Rektör tarafından Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için atanır. Süresi dolan müdür yeniden atanabilir.
Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar.
Madde 8- Müdürün görevi ve sorumlulukları şunlardır:
a)  Merkezin çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur,
b) Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.
Yönetim Kurulu
Madde 9- Yönetim Kurulu, Üniversite’nin öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için atanmış bir öğretim üyesi, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısından oluşur. Merkez Müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır.
Yönetim Kurulu toplantılarına üç kereden fazla katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, salt çoğunluktur. Oylamalar açık yapılır.
Madde 10- Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a)  Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda karar alır,
b) Yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlar,
c)  Merkez bütçesini görüşerek karara bağlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunar.
Bilimsel Danışmanlık
Madde 11- Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için yerli ve yabancı uzmanlar arasından bilimsel danışmanlar seçilebilir.
Mali Hükümler
Madde 12- Merkezin gelirleri:
a)  Üniversite bütçesine Merkez için konulan ödeneklerden,
b) Merkezin faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
c)  Kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Madde 13- Merkezce yapılacak araştırmalar ve hizmet kapsamında alınan veya Merkeze bağışlanan her türlü alet, cihaz, araç, materyal ve yayınlar Üniversite demirbaşına kaydedilir.
Madde 14- İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 15- 1/8/1995 tarih ve 22361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, ve Dokümantasyon Merkezi (ADOM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.